alireza khiabani
Site Overlay

From The Blog

Never

Never trust your dad. Moms? Never ever. But the state, please! Forever ”.”

زنده ماندن، عذاب کشیدن، عادت کردن، تحمل کردن، انتخاب کردن

:آقای شوپنهاور می‌فرمایند هر هدفی پشت وجود داشتن ما باشد، در رسیدن به آن با شکست مواجه خواهد شد، مگر این‌که عذاب کشیدن هدف مستقیم و آنی زندگی باشد. باContinue readingزنده ماندن، عذاب کشیدن، عادت کردن، تحمل کردن، انتخاب کردن